Dual WAN

  • ATTENTION! As of November 1, 2020, you are not able to reply to threads 6 months after the thread is opened if there are more than 500 posts in the thread.
    Threads will not be locked, so posts may still be edited by their authors.
    Just start a new thread on the topic to post if you get an error message when trying to reply to a thread.

mruk30

Occasional Visitor
Problem z naśladowaniem. Internet multimedialny modem Cisco epc3008 do połączenia z routerem Asus RT86u (oprogramowanie merlina). Na asusie ustawiłem dual WAN, jako sieć sieciową WAN-dostawcę Multimedia, jako pomocniczą USB gdzie połączony jest modem USB (dostawca PLUS). Niestety podczas testowania działania DUAL WAN tj. po wyłączeniu wyłączeniu modemu multimedii mam komunikat "pomocnicza sieć wan: dhcp dostawcy dostawcy nie działa niezależnie". Realizowane jest przełączenie na sieć usługową, ale niestety na przesyłkę - brak połączenia z internetem. Po wszystko masz sieć modemu multimedi jest łączenie na ciężką i działającą jak należy.
Modem sieci komórkowej na USB jest sprawny (połączenie było testowane na porcie usb laptopa, wszystko działa), w ustawieniach modemu sieci komórkowej wydzielone pin.
Nie mam pojęcia, gdzie zasadniczo aby internet połączył się z pomocą elektrody.
 

mruk30

Occasional Visitor
English only please.
The problem with dual wan. Multimedia Internet Cisco epc3008 modem for connection to the Asus RT86u router (merlin software). On ASUS I set up dual WAN as a WAN network of the Multimedia provider, as an auxiliary USB where a USB modem is connected (PLUS provider). Unfortunately, when testing the operation of DUAL WAN, ie after disabling the multimedia modem, I have the message "auxiliary wan network: dhcp of the provider provider does not work independently". Switching to the service network is carried out, but unfortunately to the shipment - no internet connection. After all you have a multimedia modem network is hitching up and running as it should.
The USB cellular modem is working (the connection was tested on the laptop's USB port, everything works).
 

Similar threads

Latest threads

Sign Up For SNBForums Daily Digest

Get an update of what's new every day delivered to your mailbox. Sign up here!
Top